Sivut

Tietoja tästä blogista

torstai 6. elokuuta 2015

Oppikirjailija Irja Nikkinen ELLIN oppimisblogin vieraana

Raparperin alla ja Kaarnalaivassa -materiaalien tekijä Irja Nikkinen ELLIN oppimisblogin vieraana:


Kieltä opitaan niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin ja vain pieni osa opitusta kohdistuu varsinaiseen koulupäivään. Uusi opetussuunnitelma haastaakin huomioimaan ja rakentamaan kielitietoisuuden kivijalkaa jo koulupolun alusta opetettavien asioiden merkityksellisyydelle. Tämä on hieno lähtökohta ja antaa mahdollisuuksia kaikenlaisille oppijoille. Erilaiset tekstit ja lähestymistavat tarjoavat jokaiselle jotakin. Myös opettajan työtä on syytä helpottaa tässä kohtaa meidän oppikirjailijoiden toimesta. Tarjolla on valmiiksi valittuja erilaisia merkityksellisiä tekstejä ja tekstilajeja monipuolisine tehtävineen ja arviointiosioineen (ks. alempana). 

Kieltä opitaan myös kesälomalla
Merkityksellisyyskokemukset aktivoivat oppijan rohkeasti viestimään ja käyttämään kieltä. Kapea-alaisen, sirpaletiedon sijaan suunnataan kohti laaja-alaista osaamista - monipuolisilla työtavoilla, yksin ja yhdessä oppien. Monilukutaito tuo kulttuurista ulottuvuutta ja mahdollistaa oppimista merkityksiä avaamalla - samalla kulttuurien välinen kynnys madaltuu.

Median käyttöä opetellaan monipuolisesti, mutta turvallisuuden ehdoilla. Näppäintaidot tuovat oman haasteensa median käytön opetteluun. Erilaisia näppäintaitoja harjoitellaan välineen mukaisesti. Kymmensormijärjestelmän opetteleminen tuo vapausasteita esimerkiksi kirjoittamisen motorisiin haasteisiin.
Kaarnalaivassa on näppäintaitoharjoituksia

Vahva peruslukutaito, kirjoitustaito sekä aktiivinen rooli omassa oppijuudessa sekä sen suunnittelussa, toteututuksessa ja arvioinnissa ovat niitä perustavoitteita, joille tulevaisuuden oppimista ja opettamista rakennetaan. Opettajan rooli vahvistuu entisestään enemmänkin oppimisen mahdollistajana kuin perinteisesti ajatellen opettajana.

Se, mihin me erkkaopet olemme jo ammattimme puolesta profiloituneet oppimisen eriyttäjinä, tsemppaajina ja ”super momentsien” luojina tuleekin nyt kaikkien opettavien aikuisten tavoitteeksi - hienoa! On kuitenkin syytä muistaa, että jonkun ”super moment” voi olla aamulla kouluun tuleminen kun se jollekin toiselle voi olla opillisesti vaativa haaste ja siinä onnistuminen. Molemmat ovat kuitenkin yhtä arvokkaita.

Raparperin alla sekä Kaarnalaivassa -materiaalit tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita


Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta opiskellaan jatkossa laaja-alaisesti. Tämä mahdollistaa opettajalle rohkeammin erilaisen materiaalin käytön: koulukirjaston tai oman lähikirjaston kirjahylly voikin monelle olla aarreaitta lukutaidon harjaannuttamiseen perinteisen Aapisen tai lukukirjan tilalla tai joku voi innostua lukemaan opettamisesta Kirjoittamalla lukemaan (Trageton)-menetelmällä tietokoneella tai i-Padillä kirjoittaen. Raparperin alla -kopioitava äidinkielen materiaali on syntynyt opettajien toivomuksesta. Tässä kirjassa on huomioitu kielellisen tietoisuuden kehitys ja sen tukeminen jo esiopetusvuodesta alkaen. Se soveltuu maniosti eriyttämiseen esi-1-luokille. 

Kirja sisältää seuraavat osiot: Hahmottaminen ja hienomotoriikka, Kielelliset valmiudet, Äänteistä kirjaimiin ja Tavuista sanoihin. Esiopettajat - ottakaa omaksenne! 
Kaarnalaivassa -materiaali on suunniteltu palvelemaan sekä oppimisen että opettamisen erilaisia tarpeita. Tämä kopioitava materiaali sisältää tehtäväkokonaisuuksia, jotka etenevät pedagogisesti asian oppimisesta oppimisen vahvistumiseen ja ylioppimiseen. Tehtävät soveltuvat 2-3-luokan Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineeseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. 

Kirja sisältää tunettujen lastenkirjailijoiden uusimpia erilaisia tekstejä. Sujuvaa lukutaitoa ja luovaa kirjoittamista treenataan sekä yksin että parin kanssa. Onnistumista arvioidaan itsearvionnin keinoin. Opettajan arvioinnin tueksi on jokaisesta tekstistä pisteytetty luetun ymmärtämisen tehtävä.

Yhden tehtäväkokonaisuuden tekeminen vie yhden oppitunnin verran ja tekstejä käsitellään tehtäväkokonaisuuksissa laaja-alaisesti, pedagogisesti tukien (kuvasta tarinaksi - ohjattu tarinan kirjoittaminen - luova tarinan kirjoittaminen).

Kaarnalaivassa-materiaali sisältää myös keskeiset kielitiedon sisällöt harjoituksineen.

Kymmensormijärjestelmä opetellaan sujuvasti ja ohjatusti materiaaliiin sisällytetyn ohjelman avulla. Ohjelma sisältää kannustavan oppituntikohtaisen harjoitteen lisäksi kotiharjoitteet. Ahkera harjoittelija oppii kirjoittamaan sujuvasti näppäimillä ja saa onnistujan diplomin.


Kaikki oppivat!Irja Nikkinen
Laaja-alainen erityisopettaja
Oppikirjailija​P.S. Tutustu myös näihin ELLIn kaupassa:
Pappatunturilla - kopioitavia tehtäviä 4-6 -luokille
Mökkilaiturilla - koulutulokkaan alkukartoitusmateriaali
Kielipoluilla - S2 -alkukartoitusmateriaali

sunnuntai 17. toukokuuta 2015

Erityispedagogiikassa käytettävät välineet ja materiaalit

PÄIVITÄMME TÄTÄ KIRJOITUSTA, katso:

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Matematiikka.

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Äidinkieli ja S2-opetus.

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Puheopetus Puheterapiaa ja hahmottamista käsittelevät osat ilmestyvät myöhemmin.

Kasvatustieteen opiskelijoiden kurssisuorituksiin kuuluu usein "tutustuminen erityispedagogiikan välineisiin ja materiaaleihin".  Tähän bloggaukseen on koottu joitakin tärkeitä materiaalivinkkejä ELLIN tuotteista.Opiskelijavierailuihin voi ilmoittautua Facebook-sivullamme - katso lisätietoja.

Useimmiten erityisopetuksen materiaaleista puhuttaessa tulee ensinnä mieleen luki-vaikeudet tai artikulaatio-ongelmat ja niiden harjaannuttamiseen tarkoitetuista materiaaleista. Kielellisen vaikeuden lisäksi ongelmat voivat liittyä myös toiminnanohjaukseen, visuaaliseen hahmottamiseen, tai matematiikan oppimiseen.

Puheopetus - artikulaatio-opetus ja suujumppa

Tärinävuoren sankarit
Artikulaatio-opetukseen sopiva Tärinävuoren sankarit sisältää kopioitavia harjoitteita R-, S-, K- ja L-äänteiden opettelun tueksi. Kirjan tiivis teoriaosuus antaa hyvät perustiedot puheopetuksesta. Suujumppaan eli oraalimotorisiin harjoitteisiin saa monipuolisuutta Myotopian kymmenen erilaisen pelin avulla.
Puput piilossa -pelikansio innostaa etenkin pienimpiä oppijoita. Käytettävästä korttisarjasta riippuen sen avulla voi harjoitella melkein mitä vaan - Kuva-sanakortit sopivat artikulaatioharjoittelun lisäksi ainakin nimeämiseen ja lukemisen harjoitteluun. Myös Mikael -koulun kustantaman Marjamäellä -sarjan sekä Ellan ja Eliaksen pelipaketin kortit sopivat Pupukansioon.

Lue lisää Pupupelistä täällä.

Puput piilossa -pelikansio

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukemiseen sopivia välineitä

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä suunnitella, arvioida ja tarvittaessa korjata omaa toimintaansa. Jos tarkkaavaisuuden kanssa on pulmia, on myös toiminnanohjaus hankalaa. Riittävä tarkkaavaisuus on tärkeää myös asioiden muistamisen, sekä toiminnan pitkäjänteisyyden kannalta.

Oman toiminnan suunnittelua sekä keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan voi rytmittää Time Timerin avulla. Vähenevää aikaa näyttävä kello kertoo havainnollisesti, "kuinka paljon aikaa tähän tehtävään on tarkoitus käyttää" ja samalla kertoo, koska on aika aloittaa seuraava tehtävä. Toiminnanohjauksen pulmana voi olla se, ettei osata keskittyä aloitettuun tehtävään tai hoksata, koska seuraava tehtävä pitäisi aloittaa. (Blogikirjoitus Time Timerista - klikkaa arkistoon)


Toiminnan suunnittelua ja loogista päättelyä voidaan harjoitella rakentamalla mallin mukaan vaikka värikuutioilla. Mistä rakentaminen pitää aloittaa - missä järjestyksessä palikat laitetaan paikalleen, että syntyy mallikuvassa näkyvä rakennelma? Samalla harjaannutetaan tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Kielellisten taitojen harjoitus saadaan, kun pareittaan annetaan toiselle ohjeet itse rakennetun rakennelman (joka tietysti pidetään piilossa!) kanssa samanlaisen tekemiseen. Vaikeampaa kuin luulisi!


Loogisen päättelyn harjoitteluun sopivat myös syy-seuraus järjestyksen harjoitteluun tarkoitetut korttisarjat. Kannattaa aloittaa helpoimmista 2-3 kuvan sarjoista tai vaikka yhteenkuuluvien parien hakemisesta ja vähitellen siirtyä vaikeampiin viidellä tai useammalla kuvalla kerrottuihin tarinoihin.

 

 

 

Luki-taitojen harjoitteluun sopivia materiaaleja

Kun lukeminen tuntuu hankalalta, on erityisen tärkeää, että sitä voi harjoitella omaan osaamistasoon sopivien ja mielenkiintoa herättävien tehtävien avulla. Kopioitavista tehtävistä voi poimia jokaiselle sopivat ja tarvittaessa toistaa samoja tehtäviä ajoittain. Raparperin alla on tarkoitettu esi- ja ekaluokalle ja Kaarnalaivassa 2-3 luokille perusopetukseen, joten erityis- ja tukiopetuksen välineiksi ne sopivat isommillekin koululaisille.

Kirjoita oikein on kaksoiskonsonanttien harjoitteluun tarkoitettu
Kaksoiskonsonanttikortit
kuva- ja sanakorttimateriaali, jota voi käyttää monella tavalla ja vaikeusastetta vaihdellen. Sarjan 110 sanaa on jaettu neljään eri vaikeustasoon - helpoimmat "yhden hymynaaman" kortit ovat kaksitavuisia ja vaikeimmat "neljän hymynaaman" kortit ovat yhdyssanoja, joiden molemmissa osissa on kaksoiskonsonantti. Paketissa on 48 sivuinen ohjevihko, jossa on listattu eri vaihtoehtoja korttien kanssa työskentelyyn. Alkuarvion ohjeistuksen lisäksi ohjeissa on harjoituksia sanaston ja kirjoittamisen harjoitteluun sekä afasiakuntoutukseen. Vihkoon on koottu myös esimerkkilauseita, tarinoita ja täyttölauseita, joissa käytetään sanoja. Tarinat ja lauseet on lisätty vihkoon se tavuttamattomina että ta-vu-tet-tui-na.

Hauskat kuvat ja tutusta arkiympäristöstä poimitut aiheet innostavat myös nimeämisen sananlukemisen harjoitteluun. Neuropsykologipalvelu Luduksen laatuleimadokumentissa on vinkkejä myös supersegmentaatioharjoitteluun tällä korttisarjalla.

VENNY2 ja harjoitusvälineitä
Visuaalisen hahmottamisen harjoitteluun sopivia materiaaleja

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan kykyä tehdä havaintoja omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kuntouttava menetelmä, joka soveltuu hyvin yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen piirissä käytettäväksi. Ilmaiseksi ladattavan VENNY1 -kartoitusmateriaalin avulla saadaan selville, ketkä tarvitsevat VENNY2 -ohjelman mukaista tukea.  Mallista rakentelu, loogisen päättelyn harjoittelu kuvakorttien tai pelien avulla sekä erilaiset visuaalista hahmottamista harjaannuttavat pelit ovat tärkeitä VENNY2 -materiaalissa olevien kynällä ja paperilla tehtävien harjoitteiden lisäksi.

Matematiikan harjoitteluvälineet

Varsinaisesta laskemiskyvyn häiriöstä, matematiikkavaikeudesta eli dyskalkuliasta arvioidaan kärsivvän n. 5-7 % koululaisista. (Ks. artikkeli Duodecimlehdessä. )
 
Useimmat matematiikkavaikeudesta kärsivät kuitenkin hyötyisivät matematiikkaterapeutti Marja Drägerin kehittämästä kuntouttavasta opetuksesta, jonka keskeinen sisältö on koottu syksyllä 2015 ilmestyvään kirjaan: Matematiikkavaikeus - kartoitus ja kuntouttava opetus. Kirjan lisäksi julkaistaan sen harjoitteisiin liittyvä korttisarja. Kuntoutuksessa käytettäviä välineitä on jo nyt saatavilla Matikkaterapia -tuoteryhmässä.
 
Vaikka varsinaista matematiikkavaikeutta ei olisikaan, on matikan oppiminen hauskempaa ja havainnollisempaa matematiikan konkretiavälineillä, joiden avulla matemaattiset ilmiöt linkitetään jokapäiväiseen elämään. Kymmenjärjestelmä on "matematiikan tiilitalon perusta, joka pitää ymmärtää", sanoo Opperin perustaja Hannele Ikäheimo. Hänen kehittämänsä KYMPPI-kartoituksen avulla saadaan selville, miten hyvin kymmenjärjestelmän eri osa-alueet hallitaan. Silloin myös korjaava opetus voidaan kohdistaa oikein. (KYMPPI-kartoituksen arvio eDimensio-lehdessä)


Kun on kartoitettu, mistä tarvitaan lisäopetusta, otetaan avuksi KYMPPI-kirja, jossa käydään selkein esimerkein ja systemaattisessa järjestyksessä läpi kymmenjärjestelmän opettamisen eri vaiheet ja se, miten välineitä hyödynnetään opetuksessa. (KYMPPI-kirjan arvio eDimensio-lehdessä) Lisätukea oman opetuksen suunnitteluun ja harjoitteluun saa katsomalla videoituja opetustuokioita kirjan mukana tulevilta kahdelta DVD:ltä. Videoista on esimerkkejä myös YouTubessa. Videoilla käytetään muun muassa unkarilaisen menetelmän mukaisia värisauvoja, eli VaNe-värisauvoja, kymmenjärjestelmäalustaa ja murtokakkuja. Toisessa blogissamme kerrotaan, mitä välineitä tarvitaan 10-järjestelmän opettamiseen.

VaNe-värisauvat

Oma oppimiskäsitys muodostuu jo alakoulussa ja sen muuttaminen myöhemmin ei tapahdu itsekseen. Tarvitaan mukavia oppimiskokemuksia - positiivisia kokemuksia omasta oppimiskyvystään saanut innostuu myös uusien ja vaikeampien asioiden oppimisesta. Onnistumisen kokemus vaikkapa jossakin matikkapelissä voi olla se pieni, mutta ratkaiseva asia, joka vaaditaan oman oppimiskyvyn oivaltamiseen.
Oikeilla välineillä ja menetelmillä oppiminen ja opettaminen on hauskaa!Digit-peli