Sivut

Tietoja tästä blogista

maanantai 19. lokakuuta 2015

Missä piilee oppimisen onni?

Mitä onni on?"Onni on sitä, että jokaiselle oppilaalle on tehtävät, jotka motivoivat tekemään ja antavat oppimisen iloa. Onni Oppimateriaali on saanut nimensä onnellisista ilmeistä, joita tehtävät ovat tuoneet oppilaideni kasvoille."

Onni Oppimateriaalien tekijä, erityisopettaja Anne Heikkinen kertoo,
miten hänen oppilaansa löysivät oppimisen onnen:"Olen erityisluokanopettaja ja tein Onni-tehtävät oppilailleni, joille ei juuri ole ollut valmista materiaalia tarjolla. Eihän oppiminen tietenkään ole vain Onni-tehtävien tekemistä, mutta ne ovat isona apuna silloin, kun harjoitellaan keskittymistä, itsenäisen työskentelyn aloittamista, tehtävien tekemistä alusta loppuun ja tietenkin opetellaan yksinkertaisia tiedollisia taitoja. Tehtävien avulla harjoitellaan lajittelua ja luokittelua, etsitään samanlaista, opetellaan tunnistamaan kirjaimia ja numeroita sekä tunnistetaan värejä.

 

Onni Oppimateriaalit on tarkoitettu paljon erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden opetukseen. 

Tavoitteena on ollut luoda tehtäväpankki toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden tarpeisiin. ONNI tehtävät 1 ALOITTELIJALLE soveltuvat erinomaisesti työskentelytaitojen harjoitteluun ja keskittymisen opetteluun. Tehtävät soveltuvat käytettäväksi myös silloin, kun oppilas ei motorisilta taidoiltaan pysty itse asettamaan kuvia paikoilleen. Tällöin ohjaaja voi oppilaan ”ohjeita” noudattaen, asettaa kuvan vastausalustaan.
ONNI tehtävät 1 ALOITTELIJALLE
ONNI 1 linkki tuotetietoihin

Kaikki ONNI tehtävät on suunniteltu siten, että niiden tekemiseen ei tarvita kynää, vaan ne perustuvat valmiiden vastausvaihtoehtojen käyttämiseen. Yksi tehtäväpaketti sisältää kymmenen erilaista valmista tehtävää. 


ONNI tehtävät 2 HARJOITTELIJALLE jatkavat tehtävien sarjaa, mutta sisältävät jo hieman haastavampia tehtäviä. Nämä tehtävät, kuten kaikki ONNI tehtävät, auttavat oppilasta käsitteiden ymmärtämisessä ja selkeitä tehtäviä voi käyttää puheen ymmärtämisen tukemiseen, mutta myös muun vaihtoehtoisen kommunikoinnin harjoittelemiseen.

ONNI tehtävät 2 HARJOITTELIJALLE
Kaikki ONNI tehtävät on suunniteltu siten, että niiden hahmottaminen on helppoa ja ne ohjaavat oppilasta toimimaan itsenäisesti. Osa tehtävistä etenee lukusuuntaan, ja osa pystysuoraan. Harjoitukset vahvistavat päättelykykyä ja ennen kaikkea käsitteellistä tietoisuutta. Tehtävien avulla voidaan myös nimetä asioita ja niiden suhteita toisiinsa.  
ONNI tehtävät 2 HARJOITTELIJALLE
ONNI 2 linkki tuotetietoihin


Onni tehtävät 3 TAITAJALLE ovat sarjan haastavampia tehtäviä, mutta silti tarpeeksi helppoja oppilaille, jotka tehtäviä tarvitsevat.
Onni tehtävät 3 TAITAJALLE

ONNI 3 linkki tuotetietoihin

Tehtävät soveltuvat hyvin erilaisiin oppimisen haasteisiin:
Oppilas, jonka on vaikea keskittyä omaan työskentelyyn ja aloittaa harjoitukset, on tehtävien avulla oppinut työskentelyn aloittamista ja keskittymistä omaan työskentelyyn.
Oppilas, joka ei ole ollut juurikaan kiinnostunut työpöydän ääressä tehtävistä harjoituksista, on tehtävien avulla oppinut, että harjoittelu voikin olla mukavaa.

Oppilas, joka hermostuu helposti, jos hän ei etukäteen tiedä, mitä häneltä vaaditaan, on selkeiden tehtävien avulla oppinut pitkäjännitteisyyttä.  
Oppilas, jonka kiinnostus kuvia ja kuvakommunikaatiota kohtaan oli aivan olematonta, kiinnostui tehtävien kuvamaailmasta ja kiinnostus kuviin siirtyi myös muun kommunikaation oppimiseen.  


Onni tehtävät 3 TAITAJALLE
 
ONNI tehtävien selkeys ja vaihtelevuus motivoivat oppilasta työskentelyyn ja kattavan tehtävämateriaalin avulla mielenkiinto pysyy yllä. 

Onni tehtävät 1-3 salkussa
Kaikki ONNIT salkussa - linkki tuotetietoihin

Toivon tehtävien tuovan ONNEA monelle koululaiselle, esikoululaiselle, päiväkotilaiselle ja miksei myös tarvittaessa aikuisellekin. Etenkin silloin, kun oppiminen on haastavaa ja siihen tarvitaan paljon tukea, innostavat tehtävät ovat ilomme ja onnemme!"


Syysterveisin
Anne Heikkinen

.

torstai 6. elokuuta 2015

Poimintoja ja ajatuksia uudesta opetussuunnitelmasta - Äidinkieli ja kirjallisuus

Raparperin alla ja Kaarnalaivassa -materiaalien tekijä Irja Nikkinen ELLIN oppimisblogin vieraana:


Kieltä opitaan niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin ja vain pieni osa opitusta kohdistuu varsinaiseen koulupäivään. Uusi opetussuunnitelma haastaakin huomioimaan ja rakentamaan kielitietoisuuden kivijalkaa jo koulupolun alusta opetettavien asioiden merkityksellisyydelle. Tämä on hieno lähtökohta ja antaa mahdollisuuksia kaikenlaisille oppijoille. Erilaiset tekstit ja lähestymistavat tarjoavat jokaiselle jotakin. Myös opettajan työtä on syytä helpottaa tässä kohtaa meidän oppikirjailijoiden toimesta. Tarjolla on valmiiksi valittuja erilaisia merkityksellisiä tekstejä ja tekstilajeja monipuolisine tehtävineen ja arviointiosioineen (ks. alempana). 

Kieltä opitaan myös kesälomalla
Merkityksellisyyskokemukset aktivoivat oppijan rohkeasti viestimään ja käyttämään kieltä. Kapea-alaisen, sirpaletiedon sijaan suunnataan kohti laaja-alaista osaamista - monipuolisilla työtavoilla, yksin ja yhdessä oppien. Monilukutaito tuo kulttuurista ulottuvuutta ja mahdollistaa oppimista merkityksiä avaamalla - samalla kulttuurien välinen kynnys madaltuu.

Median käyttöä opetellaan monipuolisesti, mutta turvallisuuden ehdoilla. Näppäintaidot tuovat oman haasteensa median käytön opetteluun. Erilaisia näppäintaitoja harjoitellaan välineen mukaisesti. Kymmensormijärjestelmän opetteleminen tuo vapausasteita esimerkiksi kirjoittamisen motorisiin haasteisiin.
Kaarnalaivassa on näppäintaitoharjoituksia

Vahva peruslukutaito, kirjoitustaito sekä aktiivinen rooli omassa oppijuudessa sekä sen suunnittelussa, toteututuksessa ja arvioinnissa ovat niitä perustavoitteita, joille tulevaisuuden oppimista ja opettamista rakennetaan. Opettajan rooli vahvistuu entisestään enemmänkin oppimisen mahdollistajana kuin perinteisesti ajatellen opettajana.

Se, mihin me erkkaopet olemme jo ammattimme puolesta profiloituneet oppimisen eriyttäjinä, tsemppaajina ja ”super momentsien” luojina tuleekin nyt kaikkien opettavien aikuisten tavoitteeksi - hienoa! On kuitenkin syytä muistaa, että jonkun ”super moment” voi olla aamulla kouluun tuleminen kun se jollekin toiselle voi olla opillisesti vaativa haaste ja siinä onnistuminen. Molemmat ovat kuitenkin yhtä arvokkaita.

Raparperin alla sekä Kaarnalaivassa -materiaalit tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita


Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta opiskellaan jatkossa laaja-alaisesti. Tämä mahdollistaa opettajalle rohkeammin erilaisen materiaalin käytön: koulukirjaston tai oman lähikirjaston kirjahylly voikin monelle olla aarreaitta lukutaidon harjaannuttamiseen perinteisen Aapisen tai lukukirjan tilalla tai joku voi innostua lukemaan opettamisesta Kirjoittamalla lukemaan (Trageton)-menetelmällä tietokoneella tai i-Padillä kirjoittaen. Raparperin alla -kopioitava äidinkielen materiaali on syntynyt opettajien toivomuksesta. Tässä kirjassa on huomioitu kielellisen tietoisuuden kehitys ja sen tukeminen jo esiopetusvuodesta alkaen. Se soveltuu maniosti eriyttämiseen esi-1-luokille. Kirja sisältää seuraavat osiot: Hahmottaminen ja hienomotoriikka, Kielelliset valmiudet, Äänteistä kirjaimiin ja Tavuista sanoihin. Esiopettajat - ottakaa omaksenne!Kaarnalaivassa -materiaali on suunniteltu palvelemaan sekä oppimisen että opettamisen erilaisia tarpeita. Tämä kopioitava materiaali sisältää tehtäväkokonaisuuksia, jotka etenevät pedagogisesti asian oppimisesta oppimisen vahvistumiseen ja ylioppimiseen. Tehtävät soveltuvat 2-3-luokan Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineeseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. Kirja sisältää tunettujen lastenkirjailijoiden uusimpia erilaisia tekstejä. Sujuvaa lukutaitoa ja luovaa kirjoittamista treenataan sekä yksin että parin kanssa. Onnistumista arvioidaan itsearvionnin keinoin. Opettajan arvioinnin tueksi on jokaisesta tekstistä pisteytetty luetun ymmärtämisen tehtävä.Yhden tehtäväkokonaisuuden tekeminen vie yhden oppitunnin verran ja tekstejä käsitellään tehtäväkokonaisuuksissa laaja-alaisesti, pedagogisesti tukien (kuvasta tarinaksi - ohjattu tarinan kirjoittaminen - luova tarinan kirjoittaminen).Kaarnalaivassa-materiaali sisältää myös keskeiset kielitiedon sisällöt harjoituksineen.

Kymmensormijärjestelmä opetellaan sujuvasti ja ohjatusti materiaaliiin sisällytetyn ohjelman avulla. Ohjelma sisältää kannustavan oppituntikohtaisen harjoitteen lisäksi kotiharjoitteet. Ahkera harjoittelija oppii kirjoittamaan sujuvasti näppäimillä ja saa onnistujan diplomin.Kaikki oppivat!Irja Nikkinen
Laaja-alainen erityisopettaja
Oppikirjailija​
sunnuntai 17. toukokuuta 2015

Erityispedagogiikassa käytettävät välineet ja materiaalit

PÄIVITÄMME TÄTÄ KIRJOITUSTA, katso:

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Matematiikka.

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Äidinkieli ja S2-opetus.

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Puheopetus Puheterapiaa ja hahmottamista käsittelevät osat ilmestyvät myöhemmin.

Kasvatustieteen opiskelijoiden kurssisuorituksiin kuuluu usein "tutustuminen erityispedagogiikan välineisiin ja materiaaleihin".  Tähän bloggaukseen on koottu joitakin tärkeitä materiaalivinkkejä ELLIN tuotteista.Opiskelijavierailuihin voi ilmoittautua Facebook-sivullamme - katso lisätietoja.

Useimmiten erityisopetuksen materiaaleista puhuttaessa tulee ensinnä mieleen luki-vaikeudet tai artikulaatio-ongelmat ja niiden harjaannuttamiseen tarkoitetuista materiaaleista. Kielellisen vaikeuden lisäksi ongelmat voivat liittyä myös toiminnanohjaukseen, visuaaliseen hahmottamiseen, tai matematiikan oppimiseen.

Puheopetus - artikulaatio-opetus ja suujumppa

Tärinävuoren sankarit
Artikulaatio-opetukseen sopiva Tärinävuoren sankarit sisältää kopioitavia harjoitteita R-, S-, K- ja L-äänteiden opettelun tueksi. Kirjan tiivis teoriaosuus antaa hyvät perustiedot puheopetuksesta. Suujumppaan eli oraalimotorisiin harjoitteisiin saa monipuolisuutta Myotopian kymmenen erilaisen pelin avulla.
Puput piilossa -pelikansio innostaa etenkin pienimpiä oppijoita. Käytettävästä korttisarjasta riippuen sen avulla voi harjoitella melkein mitä vaan - Kuva-sanakortit sopivat artikulaatioharjoittelun lisäksi ainakin nimeämiseen ja lukemisen harjoitteluun. Myös Mikael -koulun kustantaman Marjamäellä -sarjan sekä Ellan ja Eliaksen pelipaketin kortit sopivat Pupukansioon.

Lue lisää Pupupelistä täällä.

Puput piilossa -pelikansio

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukemiseen sopivia välineitä

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä suunnitella, arvioida ja tarvittaessa korjata omaa toimintaansa. Jos tarkkaavaisuuden kanssa on pulmia, on myös toiminnanohjaus hankalaa. Riittävä tarkkaavaisuus on tärkeää myös asioiden muistamisen, sekä toiminnan pitkäjänteisyyden kannalta.

Oman toiminnan suunnittelua sekä keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan voi rytmittää Time Timerin avulla. Vähenevää aikaa näyttävä kello kertoo havainnollisesti, "kuinka paljon aikaa tähän tehtävään on tarkoitus käyttää" ja samalla kertoo, koska on aika aloittaa seuraava tehtävä. Toiminnanohjauksen pulmana voi olla se, ettei osata keskittyä aloitettuun tehtävään tai hoksata, koska seuraava tehtävä pitäisi aloittaa. (Blogikirjoitus Time Timerista - klikkaa arkistoon)


Toiminnan suunnittelua ja loogista päättelyä voidaan harjoitella rakentamalla mallin mukaan vaikka värikuutioilla. Mistä rakentaminen pitää aloittaa - missä järjestyksessä palikat laitetaan paikalleen, että syntyy mallikuvassa näkyvä rakennelma? Samalla harjaannutetaan tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Kielellisten taitojen harjoitus saadaan, kun pareittaan annetaan toiselle ohjeet itse rakennetun rakennelman (joka tietysti pidetään piilossa!) kanssa samanlaisen tekemiseen. Vaikeampaa kuin luulisi!


Loogisen päättelyn harjoitteluun sopivat myös syy-seuraus järjestyksen harjoitteluun tarkoitetut korttisarjat. Kannattaa aloittaa helpoimmista 2-3 kuvan sarjoista tai vaikka yhteenkuuluvien parien hakemisesta ja vähitellen siirtyä vaikeampiin viidellä tai useammalla kuvalla kerrottuihin tarinoihin.

 

 

 

Luki-taitojen harjoitteluun sopivia materiaaleja

Kun lukeminen tuntuu hankalalta, on erityisen tärkeää, että sitä voi harjoitella omaan osaamistasoon sopivien ja mielenkiintoa herättävien tehtävien avulla. Kopioitavista tehtävistä voi poimia jokaiselle sopivat ja tarvittaessa toistaa samoja tehtäviä ajoittain. Raparperin alla on tarkoitettu esi- ja ekaluokalle ja Kaarnalaivassa 2-3 luokille perusopetukseen, joten erityis- ja tukiopetuksen välineiksi ne sopivat isommillekin koululaisille.

Kirjoita oikein on kaksoiskonsonanttien harjoitteluun tarkoitettu
Kaksoiskonsonanttikortit
kuva- ja sanakorttimateriaali, jota voi käyttää monella tavalla ja vaikeusastetta vaihdellen. Sarjan 110 sanaa on jaettu neljään eri vaikeustasoon - helpoimmat "yhden hymynaaman" kortit ovat kaksitavuisia ja vaikeimmat "neljän hymynaaman" kortit ovat yhdyssanoja, joiden molemmissa osissa on kaksoiskonsonantti. Paketissa on 48 sivuinen ohjevihko, jossa on listattu eri vaihtoehtoja korttien kanssa työskentelyyn. Alkuarvion ohjeistuksen lisäksi ohjeissa on harjoituksia sanaston ja kirjoittamisen harjoitteluun sekä afasiakuntoutukseen. Vihkoon on koottu myös esimerkkilauseita, tarinoita ja täyttölauseita, joissa käytetään sanoja. Tarinat ja lauseet on lisätty vihkoon se tavuttamattomina että ta-vu-tet-tui-na.

Hauskat kuvat ja tutusta arkiympäristöstä poimitut aiheet innostavat myös nimeämisen sananlukemisen harjoitteluun. Neuropsykologipalvelu Luduksen laatuleimadokumentissa on vinkkejä myös supersegmentaatioharjoitteluun tällä korttisarjalla.

VENNY2 ja harjoitusvälineitä
Visuaalisen hahmottamisen harjoitteluun sopivia materiaaleja

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan kykyä tehdä havaintoja omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kuntouttava menetelmä, joka soveltuu hyvin yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen piirissä käytettäväksi. Ilmaiseksi ladattavan VENNY1 -kartoitusmateriaalin avulla saadaan selville, ketkä tarvitsevat VENNY2 -ohjelman mukaista tukea.  Mallista rakentelu, loogisen päättelyn harjoittelu kuvakorttien tai pelien avulla sekä erilaiset visuaalista hahmottamista harjaannuttavat pelit ovat tärkeitä VENNY2 -materiaalissa olevien kynällä ja paperilla tehtävien harjoitteiden lisäksi.

Matematiikan harjoitteluvälineet

Varsinaisesta laskemiskyvyn häiriöstä, matematiikkavaikeudesta eli dyskalkuliasta arvioidaan kärsivvän n. 5-7 % koululaisista. (Ks. artikkeli Duodecimlehdessä. )
 
Useimmat matematiikkavaikeudesta kärsivät kuitenkin hyötyisivät matematiikkaterapeutti Marja Drägerin kehittämästä kuntouttavasta opetuksesta, jonka keskeinen sisältö on koottu syksyllä 2015 ilmestyvään kirjaan: Matematiikkavaikeus - kartoitus ja kuntouttava opetus. Kirjan lisäksi julkaistaan sen harjoitteisiin liittyvä korttisarja. Kuntoutuksessa käytettäviä välineitä on jo nyt saatavilla Matikkaterapia -tuoteryhmässä.
 
Vaikka varsinaista matematiikkavaikeutta ei olisikaan, on matikan oppiminen hauskempaa ja havainnollisempaa matematiikan konkretiavälineillä, joiden avulla matemaattiset ilmiöt linkitetään jokapäiväiseen elämään. Kymmenjärjestelmä on "matematiikan tiilitalon perusta, joka pitää ymmärtää", sanoo Opperin perustaja Hannele Ikäheimo. Hänen kehittämänsä KYMPPI-kartoituksen avulla saadaan selville, miten hyvin kymmenjärjestelmän eri osa-alueet hallitaan. Silloin myös korjaava opetus voidaan kohdistaa oikein. (KYMPPI-kartoituksen arvio eDimensio-lehdessä)


Kun on kartoitettu, mistä tarvitaan lisäopetusta, otetaan avuksi KYMPPI-kirja, jossa käydään selkein esimerkein ja systemaattisessa järjestyksessä läpi kymmenjärjestelmän opettamisen eri vaiheet ja se, miten välineitä hyödynnetään opetuksessa. (KYMPPI-kirjan arvio eDimensio-lehdessä) Lisätukea oman opetuksen suunnitteluun ja harjoitteluun saa katsomalla videoituja opetustuokioita kirjan mukana tulevilta kahdelta DVD:ltä. Videoista on esimerkkejä myös YouTubessa. Videoilla käytetään muun muassa unkarilaisen menetelmän mukaisia värisauvoja, eli VaNe-värisauvoja, kymmenjärjestelmäalustaa ja murtokakkuja. Katso tästä ostoslista, johon on koottu  välineet 10-järjestelmän opettamiseen.

VaNe-värisauvat

Oma oppimiskäsitys muodostuu jo alakoulussa ja sen muuttaminen myöhemmin ei tapahdu itsekseen. Tarvitaan mukavia oppimiskokemuksia - positiivisia kokemuksia omasta oppimiskyvystään saanut innostuu myös uusien ja vaikeampien asioiden oppimisesta. Onnistumisen kokemus vaikkapa jossakin tämän ostoslistan matikkapelissä voi olla se pieni, mutta ratkaiseva asia, joka vaaditaan oman oppimiskyvyn oivaltamiseen.
Oikeilla välineillä ja menetelmillä oppiminen ja opettaminen on hauskaa!

toivoo Outi ja ELLI Early Learning Oy

Digit-peli

tiistai 24. maaliskuuta 2015

Oma kirja tekee koululaisen

Muksumatikan odotettu uusi painos on nyt saatavana!
Muksumatikka sopii esiopetuksen matematiikan ja erityisopetuksen matematiikan ensimmäiseksi oppikirjaksi. Vaikka lukutaito vielä puuttuisi, Muksumatikan avulla voi harjoitella matematiikkaa ja itsenäistä harjoituskirjatyöskentelyä. 

Muksumatikan tekijä Jussi Helamaa kertoo, miksi Muksumatikka on tehty:  

Oma kirja on tärkeä! 

"Oma oppikirja on jokaiselle koululaiselle kova juttu ja vielä kovempi juttu on sellainen kirja, jota lapsi osaa tehdä itse ilman ohjaavan aikuisen apua.  Olen joskus sanonut, että koulureppu, jossa lapsi kuljettaa vain varavaatteita, ei vielä riitä.  Kasvaakseen oikeaksi koululaiseksi lapsi tarvitsee reppuunsa myös oman oppikirjan. Muuta ei hyvään koulun alkuun repussa tarvita!

Ensimmäisillä oppikirjoilla on iso arvo: niitä näytetään kotona ja niistä kerrotaan kavereille, niistä saa palautetta ja osaamisesta/oppimisesta tulee lapselle aina hyvä olo.  Opettajana olen nähnyt monen oppilaani kasvavan puoli metriä pituutta heti kun he ovat saaneet ensimmäisen koulukirjansa ikinä. "Nyt minusta tuli ihan oikea koululainen."  Sen takia Muksumatikka on tehty."

- Jussi Helamaa, erityisopettaja. 


Muksumatikka mahdollistaa itsenäisen työskentelyn

Muksumatikassa tehtävät annetaan selkein kuvasymbolein, joten myös lukutaidottomat voivat aloittaa itsenäisen työskentelyn jo esi- ja alkuopetuksen matematiikan taitoja opiskellessa. 

Opettajia ja vanhempia varten Muksumatikassa on ohjeita myös kirjan tehtävien lisäksi tehtäviksi toiminnallisiksi harjoitteiksi. 

Matematiikka on mukavasti linkitetty esiopetusikäiselle lapselle tuttuihin arkisiin asioihin ja tehtäviin on sisällytetty paljon piirrettävää ja väritettävää, puuhaa ja askarreltavaa! 

Kuvakielensä puolesta Muksumatikka sopii hyvin myös esisopetusikäisiä vanhemmille oppijoille, joille kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen on jostakin syystä hankalaa. Oma harjoituskirja mahdollisuus itsenäiseen kirjatyöskentelyyn on tärkeä iästä riippumatta! 

Lataa Muksumatikan mallisivuja ja lue lisää täältä!
keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Luduksen laatuleimat Ellin tuotteille!


Haluamme tukea elinikäistä oppimista ja kuntou­tumis­ta. Uskomme, että oikeilla välineillä ja menetelmillä kaikki oppivat ja oppiminen on hauskaa. Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset oppijat ja kuntoutujat sekä heidän auttajansa ja ohjaajansa kotona tai ammatissa.


Värikuutiot ja tehtäväkortit avaruudellisen
hahmottamisen harjaannuttamiseen 

Hyvien välineiden lisäksi tarvitaan ideoita, ohjeita ja opastusta välineiden moni­puoliseen käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö-verkostomme auttaa meitä valitsemaan oikeat tuotteet ja antamaan tukea niiden oikeaan käyttöön.

Luduksen laatuleima 
Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:n myöntämä laatuleima takaa, että tuote on hyvälaatuinen ja käyttötarkoitukseensa varmasti sopiva. Se on Luduksella tutkittu ja käytännössä toimivaksi todettu.
Laatuleimaan sisältyy myös tuotteen vaihtoehtoisten käyttö­tarkoitusten kartoittaminen ja kirjaaminen yhdelle aaneloselle yleiskielellä ja ymmär­rettävästi. 

Kaikista laatuleiman saaneista tuotteesta kerrotaan: Mikä, miksi ja miten käytetään? 
TUNNE, AISTI, TOIMI  on päiväkoti- ja kouluikäisten lasten
tuntoaistin kehittämiseen liittyvä harjoitusmateriaali. 
Vain oikein käytetty väline auttaa!
Vain oikein käytetty, tarkoitukseen sopiva tuote auttaa. Sen vuoksi tarvitaan tietoa siitä, millai­sia välineitä on saatavana, miten niitä käytetään ja mistä niitä voi hankkia

Internetistä saa runsaasti tietoa välineistä, jos on aikaa ja taitoa etsiä, mutta joskus löydetyn tiedon luotettavuuden arviointi voi olla hankalaa. Monessa asiassa erinomaisen hyvin toimivien ja tarpeellisten vertais­ver­kostojen kautta välittyvä tieto voi joskus myös hämmentää: Yhdessä keskustelussa sanotaan yhtä ja toisessa toista. 

Toisaalta hyvätkin välineet voivat jäädä käyttä­mättä, jos niiden merkitystä tai käyttö­tapaa ei ole kyllin hyvin ymmärretty. Siksi haluamme välittää hyvien ja käyttö­tarkoitukseen sopivien tuotteiden lisäksi asiantuntijan vahvistamaa tietoa niiden oikeasta ja moni­puo­lisesta käytöstä.

Tutustu Luduksen laatuleiman saaneisiin tuotteisiin - 
tuotetiedot avautuvat kuvia klikaten

Kiilamallinen aktiivityyny sopii motorisesti levottomien
henkilöiden istumatyöskentelyn rauhoittamiseen.Matikan junailu Trainy on automatisaatiopeli matemaattisten
peruslaskutoimitusten oppimiseksi.  

Kirjainkiemurat on eriyttävä ädinkielen harjoituskirja


KIRJOITA OIKEIN - kaksoiskonsonanttikortit oikeinkirjoituksen
ja nimeämisen harjoitteluun kouluikäisille.

Morphun -rakentelusarja harjaannuttaa muodon tunnistamista,
avaruudellista hahmottamista ja hienomotoriikkaa.  

Laatuleimoja on nyt seitsemän, mutta ne kattavat jo useampia tuotenimikkeitä.
Kaikki Luduksen laatuleimatiedostot voi ladata yhtenä tiedostona tästä