Sivut

Tietoja tästä blogista

perjantai 12. syyskuuta 2014

Palkitaanko Ipadeilla PISA-menestys?

Neuropsykologipalvelu Luduksen 10-vuotisjuhlaseminaarissa 5.9.2014 ei toivottu kaikille oppilaille Ipadeja eikä ihasteltu Suomen hyviä PISA-tuloksia, kuten saman aamun uutisotsikoissa. Seminaarissa käsiteltiin oppimisvaikeuksia ja niiden kuntoutuksesta saatuja hyviä tuloksia sekä kuntoutuksen merkitystä yksilölle, hänen lähipiirilleen ja yhteiskunnalle.

KIRJOITA OIKEIN -korteilla on Luduksen laatuleima.
Kuntoutuksen tavoitteet ja niiden toteutumisen mittaaminen
Luduksen perustaja ja toimitusjohtaja Heli Isomäki kertoi kuntoutuksen vaikuttavuusarvioinneissa käytettävistä EBM-tutkimuksista ja niiden vakuuttavista tuloksista. (EBM=Evidence Based Method) Kuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida muillakin tavoin.

Valtioneuvoston kuntoutusselonteko määrittelee kuntoutuksen yleiset tavoitteet, mutta tiivistetysti kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on parantaa ihmisen selviytymismahdollisuuksia. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla (synnynnäisen tai esim. vammautumisen kautta tulleen) häiriön lievittäminen tai sellaisten keinojen ja toimintatapojen harjaannuttaminen, että arjessa selviytyminen on mahdollista, vaikka itse häiriötä ei kuntoutuksella pystyttäisi poistamaan.

Vaikka kuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan ja pyritään kartoittamaan myös tieteellisen tarkasti, yksi tärkeä kuntoutuksen hyödyn mittari on se kokemuksellinen hyöty, jonka kuntoutuja sekä lähipiiri kokevat saavansa. Kuntoutus yleensä auttaa arjessa selviämisessä silloinkin, kun muuta hyötyä ei voida mitata.

Kuntoutus vaikuttaa sekä ulkoisten apuvälineiden käyttöönoton kautta, että kuntoutujan omien sisäisten taitojen lisääntymisen ja oman elämän hallinnan tunteen karttumisen kautta. Kuntoutujan oma motivaatio sekä tiivis yhteistyö kuntoutujan lähipiirin kanssa on erittäin keskeinen osa kuntoutusta.

Vaikuttavuutta mittaamalla on voitu todeta esimerkiksi että:
Lasten puheterapiassa harjoitteet ovat yhtä vaikuttavia riippumatta siitä, tehtiinkö samaa harjoitetta terapeutin vai lapsen vanhemman ohjaamana.  Ryhmässä tehtävien ja yksilöharjoitteiden vaikuttavuudessa ei havaittu suuria eroja, molemmat ovat yhtä hyviä.  

Useista yksilöesimerkeistä poimin tähän yhden erityisesti ajatuksia herättävän esimerkin lukivaikeuden myöhäisen kuntoutuksen merkityksestä: Vaikka yleisesti lukivaikeuden kuntoutuksen arvioidaan hyödyttävän merkittävästi vain alle 10-vuotiaita, saatiin 7 kk jatkuneella kuntoutuksella erittäin huomattavia parannuksia 15-vuotiaan pojan lukutaitoon, luetun ymmärtämiseen sekä lukunopeuteen. 

Kuntoutuksella voitiin todeta olevan erittäin suuri merkitys pojan arjessa selviytymiseen, sillä ennen kuntoutusta hänellä oli vaikeuksia ymmärtää ihan tavallisia, esimerkiksi liikennevälineissä ja ostoskeskuksissa näkyvillä olevia kirjallisia ohjeita.

Ahkeran ja hyvin käyttäytyvän oppilaan ongelma
Ahkeran ja hyvin käyttäytyvän oppilaan voi olla vaikea saada apua oppimisvaikeuksiinsa, koska hän ei aiheuta ongelmia luokassa ja ”selviää”. Viime kevään abiturientti kertoi selvinneensä, keskivaikeasta lukivaikeudestaan huolimatta yläasteen oppimäärästä ”oman perfektionistisen asenteensa ja mielettömän suuren työmäärän avulla”. Vaikka lukivaikeus oli todettu, ei kuntoutusta yläasteen aikana pidetty tarpeellisena, koska numerot olivat kuitenkin niin hyviä.

Lukiossa sama ei enää onnistunut, koska siellä piti omaksua paljon enemmän ja nopeammin uusia asioita. Vuorokaudet tuntuivat loppuvan kesken, eikä nelivuotinenkaan lukio olisi antanut tarpeeksi helpotusta, koska lukivaikeuden lisäksi oppimista haittasivat työmuistiin liittyvät ongelmat.

Hän kiitti koko lukioajan jatkuneen kuntoutuksen mahdollistaneen lukion suorittamisen. Kerran viikossa olleissa kuntoutustapaamisissa hän oli saanut tietoa sekä kannustusta, neuvoja ja keinoja, jotka auttoivat opiskelussa. Lisäksi kuntoutuksen vaikutus itsetuntoon ja omien vahvuuksien tunnistamiseen oli merkittävä.

Vanhempien ei pidä käydä koulua lapsen puolesta
Vaikka vanhemmat tarkoittavat hyvää, heidän ei ole tarpeen käydä koulua lastensa puolesta. Joskus oppimisvaikeudet voivat jäädä huomaamatta, koska oppilas pärjää kodin antaman tuen ansiosta tyydyttävästi. Oppilaan tarvitsema tuki ja kuntoutus voivat jäädä saamatta.

Puheenvuoron käyttänyt äiti kertoi koko perheen uupuneen esikoispojan jokailtaiseen läksyruljanssiin. Kuntoutuksessa poika sai heti alusta lähtien työkaluja oman itsensä auttamiseen mm. oman toiminnan ohjaukseen ja koulutehtävien suorittamiseen. Myös muut perheen jäsenet saivat neuvoja, miten pulmallisista tilanteista selvitään.  Perheen jokailtaiset taistelut pojan läksyjen kanssa loppuivat ja haastava käytös koulussa jäi taakse. Sosiaalinen kanssakäyminenkin helpottui, kun poika alkoi ehtiä ajoissa ennen ovella odottamiseen kyllästyneiden kavereiden mukaan ja onnistui muutenkin tulemaan sovittuihin tapaamisiin ajallaan.

Syksyllä yläasteelle siirtyneen pojan numerot ovat nousseet ja opettajan Vilmamerkinnöissä toistuu: ”oli aktiivinen tunnilla”. Näillä asioilla on ollut valtavan suuri merkitys pojan itsensä lisäksi myös hänen vanhemmilleen ja jopa isoveljestä huolissaan olleelle pikkuveljelle. Äidin sanoin ”epäonnistujasta, huonosta itsetunnosta kärsineestä pojasta, potentiaalisesta tulevaisuuden syrjäytyjästä onkin nyt kasvamassa onnellinen, yhteiskuntakelpoinen kansalainen”.

Aina ei voi valita ammattia, jossa ei tarvita lukupäätä
Juuri lukion aloittaneella nuorella miehellä oli todettu keskivaikea lukivaikeus jo yläasteella. Synnynnäisen sydänvikansa vuoksi hän kertoi haluavansa ammattiin, johon valmistuminen edellyttää opiskelua.  Hänelle  fyysistä rasitusta aiheuttava ammatti ei sovi. Hän on motivoitunut jatkamaan säännöllistä kuntoutusta koko lukion ajan, koska on kokenut sen tarpeelliseksi ja erittäin hyödylliseksi jo yläasteella.

Oppimiseen ja kuntoutukseen panostaminen kannattaa aina

Tällaisia selviytymistarinoita olisi hyvä kertoa suuremmallekin joukolle kuin Luduksen juhlaseminaarin 150 kuulijalle. Oikeaan aikaan aloitettu kuntoutus tehoaa parhaiten, mutta on hyvä tietää, että myöhemminkin aloitetusta kuntoutuksesta on hyötyä. Onnistunut kuntoutus on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja sen vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. 


Outi Haikarainen,
ELLI - Early Learning Oy