Sivut

Tietoja tästä blogista

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Luduksen laatuleimat Ellin tuotteille!


Haluamme tukea elinikäistä oppimista ja kuntou­tumis­ta. Uskomme, että oikeilla välineillä ja menetelmillä kaikki oppivat ja oppiminen on hauskaa. Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset oppijat ja kuntoutujat sekä heidän auttajansa ja ohjaajansa kotona tai ammatissa.


Värikuutiot ja tehtäväkortit avaruudellisen
hahmottamisen harjaannuttamiseen 

Hyvien välineiden lisäksi tarvitaan ideoita, ohjeita ja opastusta välineiden moni­puoliseen käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö-verkostomme auttaa meitä valitsemaan oikeat tuotteet ja antamaan tukea niiden oikeaan käyttöön.

Luduksen laatuleima 
Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:n myöntämä laatuleima takaa, että tuote on hyvälaatuinen ja käyttötarkoitukseensa varmasti sopiva. Se on Luduksella tutkittu ja käytännössä toimivaksi todettu.
Laatuleimaan sisältyy myös tuotteen vaihtoehtoisten käyttö­tarkoitusten kartoittaminen ja kirjaaminen yhdelle aaneloselle yleiskielellä ja ymmär­rettävästi. 

Kaikista laatuleiman saaneista tuotteesta kerrotaan: Mikä, miksi ja miten käytetään? 
TUNNE, AISTI, TOIMI  on päiväkoti- ja kouluikäisten lasten
tuntoaistin kehittämiseen liittyvä harjoitusmateriaali. 
Vain oikein käytetty väline auttaa!
Vain oikein käytetty, tarkoitukseen sopiva tuote auttaa. Sen vuoksi tarvitaan tietoa siitä, millai­sia välineitä on saatavana, miten niitä käytetään ja mistä niitä voi hankkia

Internetistä saa runsaasti tietoa välineistä, jos on aikaa ja taitoa etsiä, mutta joskus löydetyn tiedon luotettavuuden arviointi voi olla hankalaa. Monessa asiassa erinomaisen hyvin toimivien ja tarpeellisten vertais­ver­kostojen kautta välittyvä tieto voi joskus myös hämmentää: Yhdessä keskustelussa sanotaan yhtä ja toisessa toista. 

Toisaalta hyvätkin välineet voivat jäädä käyttä­mättä, jos niiden merkitystä tai käyttö­tapaa ei ole kyllin hyvin ymmärretty. Siksi haluamme välittää hyvien ja käyttö­tarkoitukseen sopivien tuotteiden lisäksi asiantuntijan vahvistamaa tietoa niiden oikeasta ja moni­puo­lisesta käytöstä.

Tutustu Luduksen laatuleiman saaneisiin tuotteisiin - 
tuotetiedot avautuvat kuvia klikaten

Kiilamallinen aktiivityyny sopii motorisesti levottomien
henkilöiden istumatyöskentelyn rauhoittamiseen.Matikan junailu Trainy on automatisaatiopeli matemaattisten
peruslaskutoimitusten oppimiseksi.  

Kirjainkiemurat on eriyttävä ädinkielen harjoituskirja


KIRJOITA OIKEIN - kaksoiskonsonanttikortit oikeinkirjoituksen
ja nimeämisen harjoitteluun kouluikäisille.

Morphun -rakentelusarja harjaannuttaa muodon tunnistamista,
avaruudellista hahmottamista ja hienomotoriikkaa.  

Laatuleimoja on nyt seitsemän, mutta ne kattavat jo useampia tuotenimikkeitä.
Kaikki Luduksen laatuleimatiedostot voi ladata yhtenä tiedostona tästä


keskiviikko 7. tammikuuta 2015

Eriyttäminen 1.luokan äidinkielen opetuksessa

Ensimmäinen kouluvuosi on erittäin tärkeä koko kouluajan kannalta. Oppilaiden käsitys itsestään oppijana alkaa muodostua heti koulun alkaessa ja on usein hyvin vakiintunut jo kolmannelle luokalle tultaessa. Onnistumisen kokemukset heti alussa auttavat myönteisen minäkuvan muodostumisessa ja siten luovat pohjaa tulevalle opintielle. 

Kirjainkiemurat - harjoituksia kirjaimista lauseisiin
Seuraavassa Kirjainkiemuroiden tekijä, erityisopettaja Irja Nikkinen kertoo, miten pedagogisesti oikein suunniteltu ensimmäisen luokan äidinkielen harjoituskirja helpottaa opetuksen eriyttämistä. Kirjan harjoitukset sopivat myös S2-opetukseen.

Miten Kirjainkiemurat eroaa muista harjoituskirjoista? KIRJAINKIEMURAT on uudenlainen, toiminnallinen 1. luokan äidin­kielen ja kirjallisuuden tehtäväkirja. Sen avulla oppiminen on hauskaa, kannustavaa ja yhteisöllistä.  
Oppimaan oppimisen taitojen arviointi sisältyy jokaiseen harjoituskirjan jaksoon, joten oppilas oppii heti alusta alkaen arvioimaan omaa oppimistaan ja tulee siitä tietoiseksi. Jokainen jakso sisältää toiminnallisen pelin sekä taitoja arvioivia Kiperät-tehtäviä

Harjoituskirjan rinnalle tarvitaan vain kirjoitusvihko. Kirjainkiemurat ei ole sidottu mihinkään aapiseen ja yksi kirja riittää koko lukuvuodeksi. 

Harjoituskirja on jaettu neljään osioon: 
SIILIN VIILIKUPPI: Opin kirjaimet
SAMMAKON LOIKKARALLI: Kirjoitan sanoja 
LEPPÄKERTUN PISTETALKOOT: Kirjoitan lauseita
HÄMÄHÄKIN BENJI-HYPPY: Luen ja ymmärrän lukemani

Kaikissa osioissa on perustehtäviä, jotka sopivat kaikille, sekä harjaannuttavia tehtäviä alaspäin eriyttämiseen. Vihkotehtävien vaikeusastetta ja lukumäärää säädellen opettaja eriyttää tarpeen mukaan ylös- tai alaspäin.  Kannustavat väritystehtävät vahvistavat myös lukumäärää ja sen pysyvyyttä. 

 Katso tuotetiedot ja lataa mallisivuja

Kaveritehtävät kannustavat harjoittelemaan yhdessä ja auttamaan kaveria: 
Mansikkajahti-kaveripeli: Opettaja voi eriyttää kaksisuuntaisesti valitsemalla pelipareiksi taitavamman ja aloittelevan lukijan. Taitavampi auttaa tarvittaessa.
Hassunkuriset lauseet voidaan soveltaa kaikille: Tehtävän lauseiden kirjoit­taminen eriyttää ylöspäin ja suullinen työskentely eriyttää alaspäin.
Keksitkö viisi on kannustava peli kaikille.

Kiperissä tehtävissä on jokaiselle jotakin:
Esimerkiksi Siilin viilikupissa Sanaristikko on ylöspäin eriyttävä, hahmottamistehtävät sopivat kaikille ja ng-äännetehtävät sekä erisnimet ovat ylöspäin eriyttäviä.

Minä oppijana -itsearvioinnit on tarkoitettu kaikille. 
Opettaja voi eriyttää valitsemalla, mitkä osat kukin oppija arvioi. 

Ota avuksi myös nämä kirjan lisämateriaalit: 
Toiminnanohjauskortit voidaan leikata irti, värittää ja kiinnittää pulpettiin. 
Lukutreenipohja innostaa harjoittelemaan lukemista. Opettaja voi eriyttää alaspäin varioimalla kertakohtaista lukuaikaa.


Irja Nikkinen
erityisopettaja, Espoo

Kirjainkiemuroiden avulla kaikki oppivat - jokainen omaan tahtiinsa!

Kirjainkiemuroiden opettajanohjeen voi ladata kokonaisuudessaan tästä.